top of page

Ickevåld och massaktioner

I Vardagens civilkurage tränar vi på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Ofta tränar vi på att ingripa mot handlingar som en eller flera personer utövar, och ofta tränar vi på att ingripa själv, tillsammans med en eller två andra personer. Vi tränar inte lika ofta på att ingripa i större grupper. Det kan kännas svårare att veta hur en ska ingripa mot stora förtryckande strukturer när de kan kännas övermäktiga. Men dessa typen av ingripanden behövs också.

Fredsforskaren Gene Sharp var intresserad av Ghandi, ickevåld och metoder för ickevåldslig kamp. Hans mest kända är den lista på 198 metoder för samhällsförändring som han skrev om i boken The politics of nonviolent action på 1970-talet. Metoderna är listade i olika kapitel som till exempel övertalning, icke-samarbete, bojkott och interventioner. Ett av dessa är ickevåldsinterventioner. Genom ickevåldsaktioner har människor uppnått högre löner, förändrat samhällsnormer och orättvisa lagar.

Sharp menar att det är svårt för individer att göra skillnad vid till exempel bojkott eller ickesamarbete. Det riskerar att inte märkas, medan organisationer, institutioner, företag, grannar, nätverk som genomför aktioner som är effektivt; ickesamarbete och kollektiv olydnad som bryter ett samarbete som bygger på godkännande och lydnad.

Ockupation som Ickevåldsintervention

Just denna metod har nätverket Ende Gelände tagit vara på. Ende Gelände är en miljö- och klimatrörelse som med jämna mellanrum ockuperar gruvor och verksamheter som är direkt skadliga för klimat och miljö. Gandhi beskrev hur en inte kan starta en kamp utifrån för generella mål som till exempel ”fred på jorden” eller ”frihet”. Syftet med interventioner måste vara mer specifik och rikta sig mot punkter där motståndaren bedöms ha lägst stöd för sin sak.

För att återkoppla till Gandhi använder Ende Gelände inte sig av ”fred på jorden” som utgångspunkt - Utan utgår från att för att miljö, natur, människor, djur, biologisk mångfald och ekosystem ska överleva så måste klimatförändringarna stoppas. Vad kommer klimatförändringarna ifrån? Fossila bränslen. Vad kommer fossila bränslen ifrån? Kol, olja och gas. 40% av Tysklands energi kommer från fossila bränslen och 25% från brunkol, vilket gör Tyskland till världens största brunkolsbrytare, följt av Kina, Ryssland och USA.

Brunkol bryts i dagbrott och förstör miljö och natur på plats genom gigantiska hål i marken som kan bli upp till 300 meter djupa. De fossila bränslen som släpps ut vid förbränning skapar klimatförändringar. Tyskland har ett uttalat mål om att reducera sina koldioxidutsläpp med 40% innan 2020, men detta levs det inte upp till i praktiken. Klimatet kan inte vänta – Vi behöver andra metoder för att förändra. Så; Ende Gelände ockuperar till exempel gruvor. Den senaste ockupationen var mellan 25-29 oktober i Rhineland i västra Tyskland. 6000 personer deltog för att ockupera de spår som för ut brunkolet från dagbrottet.

Organisering och träning

Organiseringen och strukturen i Ende Gelände är omfattande och imponerande. Sharp skrev just om vikten av förberedelse, analys och träning. Detta har nätverket verkligen förstått. Ende Gelände har ett konsensus, regler att följa under aktionen. För att delta i aktionen ska du gå med på de principerna som satts upp. En av dessa är ickevåldsprincipen, att det inte är en aktion riktad mot polis eller de som arbetar i gruvan utan mot förbränningen av kol. Alltså vikten av att skilja på sak och person/er.

Den första dagen tillägnades praktisk träning och organisering; att hitta en kompis som du är affilierad med, och en större basgrupp som stöttar varandra innan, under och efter aktionen och tar gemensamma beslut. Du parar ihop dig med personer som har samma idé om vad en kan tänka sig att göra i samband med massaktionen. Det tränades på att marschera i led om sex och ibland åtta personer, att kommunicera med 6000 personer och symboler som har olika betydelser. Till exempel symboler för att skiljas i två olika led, att springa, att koppla ihop sig med de andra igen, etc. Samt en handsymbol som kan användas om någon använder ett binärt språk. Alltså könar genom att exempelvis säga ”Hey guys” (när det kanske inte endats är guys en faktiskt talar till).

Förutom träning behövs andra praktiska detaljer; som mat och matlagning till tusentals personer, tältplatser, vita overaller, översättning etc. Flera gånger om dagen var det stora möten dit varje basgrupp skickade representanter som fick ta del av planer eller information om hur massaktionen går. Ett myller av grupper där ingen blir lämnad utanför eller isolerad. Du har din partner och du har din basgrupp. Och du har din stora grupp som kallas för ett finger. Fem fingrar fingers utgör hela aktionen och består av många hundratals personer. Det finns flera nivåer på de repressalier som en deltagande kan mötas av i sitt deltagande i aktionen. Från oro och skuld av familj eller vänner till polisvåld på plats eller polis.

Principer för ickevåldsaktioner

Sharp beskriver också flera principer som är viktiga för lyckade ickevåldsaktioner. Till exempel att skapa medvetenhet om sakfrågan genom aktiviteter som har mål att utveckla förståelse för frågorna, informera befolkningen om de planerade aktionerna, rättfärdiga användningen av direkta aktioner som en utväg, varna för lidande som kommer att uppstå under kampen, skapa tro på att kampen är värd att genomlida eftersom metoden har större chans att nå framgång än andra metoder och tro på att kombinationer av ickevåldmetoder, strategier och rättfärdiga syften kommer att leda till seger.

Öppenhet är viktigt i utförande och planerande av en massrörelse eftersom slutenhet och underjordiska sammanslutningar skapar misstro och problem i en ickevåldsrörelse. Ende Gelände har en webbsida där vem som helst kan läsa om planeringen och har en dialog med polis och gruvföretagen innan aktionerna. Ockupationen eller planeringen sker inte i hemlighet.

Att ta sig in på privat område är olagligt. Rörelsen rättfärdigar användningen av direkt aktion eftersom med facit i hand om hur planeten mår, borde alla utsläpp av fossila bränslen vara olagliga och upphöra igår. En ockupation gör också att verksamheten inne på gruvan stängs ner, om än tillfälligt blir mål och medel samma – Vi behöver sluta med fossila bränslen och gruvans verksamhet stoppas – inget kol bryts. Det är alltså inget påverkansarbete eller en vädjan till en tredje part att upphöra med en viss förtryckande verksamhet, utan aktionen genomför målet. Påverkansarbete har utförts länge i samband med klimat- och miljöfrågor. Men dessa metoder går för långsamt – och ibland inte alls. Klimat- och miljörörelser behöver bli kreativa och ser på andra förändringsmöjligheter. Som till exempel den fredliga ockupationen av Ojnareskogen på Gotland 2012.

Demokrati behöver civil olydnad, ickevåld och träning. Vi kan förändra tillsammans kollektivt och vi behöver ofta inte titta långt för att upptäcka strukturellt förtryck i våra vardagar; vapenfabriker, vapenförsäljning, utsläpp av fossila bränslen, gränser som kränker mänskliga rättigheter eller naturens rättigheter. Det läggs enorma summor pengar på att träna inför krig året om världen över. Vi behöver ägna lika mycket kraft åt att träna för fred.

/Frida

bottom of page